Δευτέρα, 7 Μαΐου 2007

Η καταστροφή του Αρχαιολογικού Χώρου ΜακρυγιάννηΑθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ICOMOS


Η Γενική Συνέλευση του ICOMOS εμμένει στην αντίθεσή της ως προς την καταστροφή του Αρχαιολογικού Χώρου του κληροδοτήματος Μακρυγιάννη. Καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης για την συνέχιση της καταστροφής κατά παράβαση Διεθνών Συμβάσεων και του Αρχαιολογικού Νόμου. Καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει στις επιστολές της UNESCO. Ειδικότερα να σεβαστεί την παράγραφο 56 της συνθήκης των Παρισίων σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη για την προστασία της πολιτιστικής παγκόσμιας κληρονομιάς υποχρεώνονται: «.Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη στη Συνθήκη σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς για να ενημερώσει την Επιτροπή, μέσω της γραμματείας της ΟΥΝΕΣΚΟ, της πρόθεσής τους να αναλάβουν ή να εγκρίνουν σε μια ζώνη προστατευόμενη κάτω από την Συνθήκη σημαντικές ή νέες κατασκευές που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην αξία της ιδιοκτησίας της Παγκόσμιας Κληρονομιάς . Προσοχή να δίνεται το νωρίτερο (για παράδειγμα πριν τον σχεδιασμό βασικών εγγράφων για συγκεκριμένα έργα ) και πριν να ληφθούν αποφάσεις που μπορεί να είναι δύσκολο να αντιστραφούν, ώστε το Συμβούλιο να μπορεί να προωθήσει τις κατάλληλες λύσεις ώστε να είναι βέβαιο ότι η αξία της παγκόσμιας κληρονομιάς του χώρου είναι πλήρως προστατευμένη». Η ΓΣ δεσμεύει το νέο ΔΣ του ICOMOS να προβεί στις απαραίτητες και ενδεικνυόμενες ενέργειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προς όλους τους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς για την διάσωση, προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Μακρυγιάννη, περιβάλλοντος χώρου της Ακρόπολης. Ζητά την άμεση παύση όλων των οικοδομικών εργασιών στον Αρχαιολογικό Χώρο, την χωροθέτηση του ΝΜΑ μετά από ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης βάσει του ψηφίσματος της UNESCO του Μεξικό 1982 με επανεγκατάσταση των αποσπασμένων μελών του με δεδομένο την μείωση των ρύπων και την δυνατότητα αντιμετώπισης της φθοράς των μνημείων από την μόλυνση
www.icomoshellenic.gr/gr/b/01/b/b01.htm


Athens, 22 February 2005DEPARTMENT ICOMOS RESOLUTION OF THE GENERAL ASSEMBLY


The General Assembly of ICOMOS persists in the opposition for the destruction of Archaeological Field of Makrigianni heritage. It condemns the decision of government on the continuation of the destruction at infringement of International Conventions and the Archaeological Law. Calls the government to answer in the letters of UNESCO. More specifically to respects the paragraph of 56 treaty of Paris according to which the contracting parts on the protection of cultural world heritage are compelled: “The World Heritage Committee invites the States Parties to the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage to inform the Committee, through the UNESCO Secretariat, of their intention to undertake or to authorize in an area protected under the Convention major restorations or new constructions which may affect the World Heritage value of the property. Notice should be given as soon as possible (for instance, before drafting basic documents for specific projects) and before making any decisions that would be difficult to reverse, so that the Committee may assist in seeking appropriate solutions to ensure that the world heritage value of the site is fully preserved.” The GA commits the new Board of ICOMOS to proceed in the essential and advised activities in Greece and abroad to all responsibles organizations and institutions for the rescue, protection and showing of the Archaeological Space of Makrigianni, surrounding space of Acropolis. Asks the direct pause of all building work in the Archaeological Space, the arrangement of NMA after open architectural competition and the re-establishment of monuments of Acropolis, according the resolution of UNESCO Mexico 1982 with re-establishment of the extracted members with datum the reduction of pollutants and the possibility of confrontation of deterioration of monuments from the pollution www.icomoshellenic.gr/en/b/01/b/b01.htmΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου